>>> Strategie a cíle

Strategie, politika a cíle

Firma COMMODUM, spol. s r.o. byla založena 25. června 1992. Hlavním předmětem činnosti je stavební výroba a dřevovýroba.

Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanismů.

K zajištění plnění požadavků na kvalitu dodávaných výrobků a služeb s ohledem na ochranu životního prostředí a ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků při veškerých činnostech společnosti, vyhlašuje vedení firmy tuto Politiku integrovaného systému řízení.

Principy integrované politiky, ze kterých firma vychází a kterými se řídí, jsou:

 • Zvýšení stability a síly společnosti dosáhnout za podpory integrovaného systému řízení při trvalém zlepšování a zvyšování efektivity vykonávaných činností.
 • Určením relevantních interních a externích aspektů, jejich monitorováním a vyhodnocováním dosahovat zamýšlených výsledků systémů managementu.
 • Zajistit plně funkční komunikační systém pro porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran. Monitorovat a přezkoumávat informace o zainteresovaných stranách a jejich relevantních požadavcích.
 • Vstřícně a účelně komunikovat se zaměstnanci, vnímat a respektovat jejich názory a doporučení v oblasti vlivu společnosti na životní prostředí a ochranu zdraví a bezpečnost při práci.
 • Činnosti vykonávat v rámci integrovaného systému řízení vždy v souladu s požadavky platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů, norem, jiných požadavků včetně požadavků zákazníka.
 • Předcházet znečišťování životního prostředí a uplatňovat prevenční postupy v ochraně životního prostředí (tzn. trvale předcházet znečišťování vody, půdy a vzduchu vlivem svých činností, a to opatřeními v oblasti organizační, vzdělávací a technické)
 • Zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí a BOZP plánovaným vzděláváním
 • Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců společnosti za celkovou úroveň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Analyzovat rizika a zamezovat vzniku pracovních úrazů v důsledku porušení předpisů ze strany zaměstnavatele a zaměstnanců a také lehkomyslného jednání zaměstnanců.
 • Stanovením měřitelných cílů a programů v oblasti kvality, environmentu a BOZP zajistit trvalý přehled o skutečném plnění ukazatelů zlepšování kvality v realizovaných procesech, jako i ochrany životního prostředí a výkonnosti BOZP.
 • Veškerý nákup surovin, výrobků, nově aplikovaných i stávajících technologií a služeb přezkoumávat z hlediska požadavků integrovaného systému řízení.
 • Neustále zlepšovat systém řízení a výkonnost BOZP.
 • Požadovat od dodavatelů převzetí plné odpovědnosti za dodržení požadavků zákazníka na kvalitu, ochranu životní prostředí a dodržování zásad BOZP.
 • Poskytovat odpovídající zdroje, nezbytné k zavedení, udržování a zlepšování všech implementovaných systémů

Valašská Bystřice, dne 8. 1. 2018.

Miroslav Zezulka

výkonný ředitel společnosti


- - -